Pracovné vízum

Pracovné vízum sa udeľuje občanom Slovenskej republiky, Európskej únie a iných krajín, ktorí vstupujú na územie Ruskej federácie za účelom vykonania pracovnej činnosti.

Pracovné vízum sa udeľuje sa nasledujúcimi účelmi: „pracovná činnosť“, „sprevádzajúci rodinný príslušník“, „pomocný domáci pracovník“, „montážne práce“, „cudzí zamestnanec“, „spravodajca“, „technický pracovník v médiách“, „rodinný príslušník spravodajcu“.

Základom pre udelenie pracovného víza je pozvanie, vybavené Ministerstvom vnútra Ruskej federácie (Ministerstvo vnútra Ruska), alebo Ministerstvom zahraničných veci Ruskej federácie (MZV Ruska) podľa žiadosti pozývajúcej organizácie.

Pracovné vízum sa udeľuje na obdobie do 3 mesiacov s možnosťou je následného predĺženia územným organom Ministerstva vnútra Ruska v meste pobytu a registrácie cudzinca do migračnej evidencie a to vydaním viacvstupového víza na celú dobu platnosti pracovnej alebo občianskoprávnej zmluvy na vykonanie prác (poskytnutie služieb) , ale nie viac ako na 1 rok pre každé ďalšie vízum.

Pre vysokokvalifikovaných odborníkov sa pracovné vízum udeľuje na dobu platnosti pracovnej zmluvy alebo občianskoprávnej zmluvy na vykonanie prác (poskytnutie služieb), ale nie viac ako na 3 roky s možnosťou predlženia v súlade s legislatívou.

Pre rodinných príslušníkov vysokokvalifikovaných odborníkov sa udeľujú viacvstupové bežné pracovné víza na dobu platnosti jeho víza s oprávnením na vykonanie pracovnej činnosti, štúdium alebo inej činnosti s možnosťou predlženia v súlade s legislatívou.

Na udelenie pracovného víza musíte predložiť nasledujúce dokumenty:

  1. Pozvanie, vybavené Ministerstvom vnútra Ruskej federácie (Ministerstvo vnútra Ruska), alebo Ministerstvom zahraničných veci Ruskej federácie (MZV Ruska) podľa žiadosti pozývajúcej organizácie;
  2. Cestovný pas, v ktorom sú minimálne 2 čisté strany pre víza, platný po dobu najmenej 6 mesiacov po skončení platností víza;
  3. Vízový dotazník, vyplnený na stránke visa.kdmid.ru, vytlačený a podpísaný žiadateľom osobne;
  4. Farebná fotografia 3,5×4,5 cm na svetlom pozadí s jasným zobrazením tvare v čelnom pohľade, bez okuliarov s tmavými sklami a bez pokrývky hlavy (s výnimkou občanov, ktoré sú z dôvodu svojej národnosti alebo náboženskej príslušnosti zobrazení s pokrývkou hlavy na fotografii v pase). Vo vízovom centre sa môžete odfotografovať pre vízum (doplnková služba);
  5. Doklad o zdravotnom poistení s minimálnym poistným krytím 30 000 eur alebo ekvivalent tejto sumy v inej mene, platné na území Ruskej federácie počas celej doby platnosti víza, s výnimkou prípadov, založených na reciprocite. Doklad môže byť vyhotovený v anglickom alebo ruskom jazyku.
  6. Kópia certifikátu, potvrdzujúceho, že žiadateľ nie je infikovaný HIV.

Upozornenie! Konzulárny úrad si vyhradzuje právo požadovať predloženie dodatočných dokladov, potrebných pre udelenie víza, pozvať na pohovor alebo predĺžiť lehotu na vyhotovenie víza.

Upozornenie! Ak nie ste občanom Slovenskej republiky, musíte dodatočne predložiť:

  1. Povolenie na nepretržitý pobyt na Slovensku na dobu viac ako 90 dní pre občanov nasledujúcich štátov: Albánsko, Bangladéš, Vietnam, Egypt, India, Írsko, Macedónsko, Mexiko, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.
  2. Trvalý pobyt na Slovensku alebo iný analogický doklad pre občanov nasledujúcich štátov: Alžírsko, Angola, Afganistan, Gruzínsko, Irak, Čína, KĽDR, Líbya, Nepál, Nigéria, Pakistan, Rwanda, Sýria, Somálsko, Čad, Srí Lanka, Etiópia.

Pre občanov Slovenska a Európskej únie

Všetky poplatky môžu byť uhradené výlučne BANKOVOU KARTOU (hotovosť sa neakceptuje).

Lehota preskúmania* Konzulárny poplatok** Servisný poplatok
(vrátane DPH)
4—20 pracovných dní 35€ 25€
1—3 pracovných dni 70€ 25€ + 15€

Upozornenie!

*Uvedené lehoty sú len orientačné. Začiatok lehoty – nasledujúci pracovný deň konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej republike po predložení dokladov vo vízovom centre.

Vízové centrum nemôže zaručiť, že doklady budú hotové do určitého termínu.

Väčšina žiadosti sa spravidla preskúmavajú do 10 pracovných dní, začínajúc nasledujúcim pracovným dňom konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej republike po predložení dokladov vo vízovom centre.

**Ak žiadateľ nie je štátnym príslušníkom Slovenska alebo Európskej únie, výška konzulárneho poplatku sa počíta v zmysle Sadzobníka konzulárnych poplatkov za udelenie víz, stanoveným Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike.

Ak medzinárodnou zmluvou Ruskej federácie a krajiny, občanom ktorej je žiadateľ, určená iná lehota preskúmania žiadosti o udelenie víza a iné výšky konzulárnych poplatkov, alebo stanovené odmietnutie ich úhrady, voči žiadosti o víza takého občana sa používajú lehota preskúmania a výšky konzulárnych poplatkov, stanovené medzinárodnou zmluvou.

Prenesenie alebo obnovenie víza bez ohľadu na občianstvo

Konzulárny poplatok Servisný poplatok
(vrátane DPH)
30€ 25€

Vyplnenie dotazníka o ruské vízum

Dotazník o ruské vízum sa vypĺňa len v elektronickej podobe a len cez webovú stránku Konzulárneho úradu Ministerstva zahraničných veci Ruska: https://visa.kdmid.ru.

Na vašu žiadosť môžeme vyplniť dotazník pre vás priamo vo vízovom centre počas podania dokladov.

Toto je platená dodatočná služba, cena je 6€ za každú stránku dotazníka.

Pre každého žiadateľa sa vypĺňa osobitný dotazník.

V ruskom vízovom centre v Bratislave môžete využiť ďalšie dodatočné platené služby:

Zakúpenie hore uvedených služieb nemá vplyv na postup preskúmania žiadosti o udelenie víza a nezaručuje pridelenie víza.

Ceny dodatočných služieb sa účtujú dodatočné k servisnému poplatku.

Všetky hore uvedené služby sa poskytujú len na vašu žiadosť.

Prosím, prečítajte všetky podmienky poskytovania týchto služieb pred ich objednaním.