Študijné vízum

Študijné vízum sa vydáva štátnym príslušníkom Slovenska, Európskej únie a iných krajín na vstup do Ruskej federácie za účelom štúdia vo vzdelávacej organizácii alebo na vstup ako sprevádzajúci člen rodiny.

Pobyt cudzieho štátneho príslušníka v Ruskej federácii na základe bežného pracovného víza mu nebráni v štúdiu v organizácii, ktorá uskutočňuje vzdelávaciu činnosť na území Ruskej federácie bez zmeny účelu vstupu.

Študijné vízum sa udeľuje na základe pozvania, vybaveného Ministerstvom vnútra Ruskej federácie (Ministerstvo vnútra Ruska), alebo Ministerstvom zahraničných veci Ruskej federácie (MZV Ruska) podľa žiadosti vzdelávacej organizácie, alebo na základe písomnej žiadosti vzdelávacej organizácie (len pre krátkodobé štúdium, kurzy a stáže).

Študijné vízum sa vydáva na dobu do 3 mesiacov s možnosťou je následného predĺženia územným organom Ministerstva vnútra Ruska v meste pobytu a registrácie cudzinca do migračnej evidencie a to vydaním viacvstupového víza na celú dobu štúdia, ale nie viac ako na 1 rok pre každé ďalšie vízum.

Študijné vízum sprevádzajúcemu členovi rodiny (manželke (manželovi), neplnoletým deťom, práceneschopným plnoletým deťom) cudzieho štátneho príslušníka, ktorý vstupuje na územie Ruskej federácie za účelom štúdia v štátnej vzdelávacej inštitúcii sa udeľuje na dobu platnosti víza, udelenej uvedenému cudziemu štátnemu príslušníkovi s nasledujúcim predĺžením doby platnosti takého víza na dobu platnosti víza, udeleného hore uvedenému cudziemu štátnemu príslušníkovi.

Na udelenie študijného víza musíte predložiť nasledujúce doklady:

 1. Pozvanie, vybavené Ministerstvom vnútra Ruskej federácie (Ministerstvo vnútra Ruska) alebo Ministerstvom zahraničných veci Ruskej federácie (MZV Ruska) podľa žiadosti vzdelávacej organizácie, alebo ;

  Písomná žiadosť vzdelávacej organizácie – pozvanie ruskej vzdelávacej organizácie, adresované na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike so žiadosťou o udelenie študijného víza cudziemu štátnemu príslušníkovi za účelom absolvovania krátkodobého štúdia, kurzov, stáže. Udelenie študijného víza na základe písomnej žiadosti vzdelávacej organizácie je možne len pre štátnych príslušníkov Slovenska, krajín Európskej únie a iných krajín, s ktorými Ruská federácia má uzavreté medzinárodné dohody o zjednodušení vízového režimu, ktoré túto formu pozvania umožňujú.

  Tento dokument musí byť vyhotovený na úradnom tlačive s uvedením všetkých náležitostí vzdelávacej inštitúcií a musí obsahovať nasledujúce údaje:

  voči pozvanej osobe:

  meno, priezvisko, meno po otcovi (ak ho má), dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, číslo dokladu, potvrdzujúceho osobu, dobu a účel cesty, počet vstupov, plán cesty;

  voči vzdelávacej organizácii:

  celý názov právnickej osoby, sídlo, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, meno o pozícia osoby, ktorá podpísala žiadosť, pečiatka organizácie (ak ju organizácia má).

 2. Cestovný pas, v ktorom sú minimálne 2 čisté strany pre víza, platný po dobu najmenej 6 mesiacov po skončení platností víza;
 3. Vízový dotazník, vyplnený na stránke visa.kdmid.ru, vytlačený a podpísaný žiadateľom osobne;
 4. Farebnú fotografiu 3,5×4,5 cm na svetlom pozadí s jasným zobrazením tvare v čelnom pohľade, bez okuliarov s tmavými sklami a bez pokrývky hlavy (s výnimkou občanov, ktoré sú z dôvodu svojej národnosti alebo náboženskej príslušnosti zobrazení s pokrývkou hlavy na fotografii v pase). Vo vízovom centre sa môžete odfotografovať pre vízum (doplnková služba);
 5. Doklad o zdravotnom poistení s minimálnym poistným krytím 30 000 eur alebo ekvivalent tejto sumy v inej mene, platné na území Ruskej federácie počas celej doby platnosti víza, s výnimkou prípadov, založených na reciprocite. Doklad môže byť vyhotovený v anglickom alebo ruskom jazyku.
 6. Kópia certifikátu, potvrdzujúceho, že žiadateľ nie je infikovaný HIV.

Upozornenie! Konzulárny úrad si vyhradzuje právo požadovať predloženie dodatočných dokladov, potrebných pre udelenie víza, pozvať na pohovor alebo predĺžiť lehotu na vyhotovenie víza.

Upozornenie! Ak nie ste občanom Slovenskej republiky, musíte dodatočne predložiť:

 1. Povolenie na nepretržitý pobyt na Slovensku na dobu viac ako 90 dní pre občanov nasledujúcich štátov: Albánsko, Bangladéš, Vietnam, Egypt, India, Írsko, Macedónsko, Mexiko, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.
 2. Trvalý pobyt na Slovensku alebo iný analogický doklad pre občanov nasledujúcich štátov: Alžírsko, Angola, Afganistan, Gruzínsko, Irak, Čína, KĽDR, Líbya, Nepál, Nigéria, Pakistan, Rwanda, Sýria, Somálsko, Čad, Srí Lanka, Etiópia.

Všetky poplatky môžu byť uhradené výlučne BANKOVOU KARTOU (hotovosť sa neakceptuje).

Pre občanov Slovenska a Európskej únie za udelenie víza na základe žiadosti vzdelávacej organizácie za účelom krátkodobého štúdia, kurzov a stáží.

Lehota preskúmania* Konzulárny poplatok** Servisný poplatok
(vrátane DPH)
4—20 pracovných dní 35€ 25€
1—3 pracovných dni 70€ 25€ + 15€

Pre všetkých cudzích štátnych príslušníkov za udelenie víza na základe pozvania Ministerstva vnútra Ruska alebo MZV Ruska

Lehota preskúmania* Konzulárny poplatok*** Servisný poplatok
(vrátane DPH)
4—20 pracovných dní 66€ 25€
1—3 pracovných dni 132€ 25€ + 15€

Upozornenie!

*Uvedené lehoty sú len orientačné. Začiatok lehoty – nasledujúci pracovný deň konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej republike po predložení dokladov vo vízovom centre.

Vízové centrum nemôže zaručiť, že doklady budú hotové do určitého termínu.

**Ak žiadateľ nie je štátnym príslušníkom Slovenska alebo Európskej únie, výška konzulárneho poplatku sa počíta v zmysle Sadzobníka konzulárnych poplatkov za udelenie víz, stanoveným Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike.

***Ak medzinárodnou zmluvou Ruskej federácie a krajiny, občanom ktorej je žiadateľ, určená iná lehota preskúmania žiadosti o udelenie víza a iné výšky konzulárnych poplatkov, alebo stanovené odmietnutie ich úhrady, voči žiadosti o víza takého občana sa používajú lehota preskúmania a výšky konzulárnych poplatkov, stanovené medzinárodnou zmluvou.

Prenesenie alebo obnovenie víza bez ohľadu na občianstvo

Konzulárny poplatok Servisný poplatok
(vrátane DPH)
30€ 25€

Vyplnenie dotazníka o ruské vízum

Dotazník o ruské vízum sa vypĺňa len v elektronickej podobe a len cez webovú stránku Konzulárneho úradu Ministerstva zahraničných veci Ruska: https://visa.kdmid.ru.

Na vašu žiadosť môžeme vyplniť dotazník pre vás priamo vo vízovom centre počas podania dokladov.

Toto je platená dodatočná služba, cena je 6€ za každú stránku dotazníka.

Pre každého žiadateľa sa vypĺňa osobitný dotazník.

V ruskom vízovom centre v Bratislave môžete využiť ďalšie dodatočné platené služby:

Zakúpenie hore uvedených služieb nemá vplyv na postup preskúmania žiadosti o udelenie víza a nezaručuje pridelenie víza.

Ceny dodatočných služieb sa účtujú dodatočné k servisnému poplatku.

Všetky hore uvedené služby sa poskytujú len na vašu žiadosť.

Prosím, prečítajte všetky podmienky poskytovania týchto služieb pred ich objednaním.