Súkromné vízum

Súkromné vízum sa vydáva cudziemu štátnemu príslušníkovi na vstup do Ruska za účelom návštevy.

Viac o súkromnom víze pre blízkych príbuzných občanov Ruskej federácie.

Bežné súkromné vízum môže byť jednovstupové alebo dvojvstupové na dobu do 3 mesiacov alebo viacvstupové na dobu do 1 roka.

Celková doba pobytu cudzieho štátneho príslušníka v Ruskej federácie na základe viacvstupového súkromného víza nesmie prevyšovať 90 dní v priebehu každého obdobia, trvajúceho 180 dní.

Súkromné vízum sa udeľuje na základe pozvania, vybaveného Ministerstvom vnútra Ruskej federácie (Ministerstvo vnútra Ruska) podľa žiadosti občana Ruskej federácie, cudzieho štátneho príslušníka, ktorý má povolenie na pobyt v Ruskej federácie, alebo právnickej osoby.

Na základe rozhodnutia Veľvyslanca Ruskej federácie v Slovenskej republike cudziemu štátnemu príslušníkovi podľa jeho môže byť udelené súkromné vízum za účelom akútnej liečby alebo v súvislosti s ťažkou chorobou alebo smrťou blízkeho príbuzného cudzieho štátneho príslušníka.

Blízki príbuzní sú manžel, manželka, rodičia (aj adoptívni), deti (aj adoptované), manželia detí, bratia a sestry (vrátane nevlastných), starí rodičia, vnuci.

Spolu so žiadosťou je nutné predložiť doklady, potvrdzujúce blízke príbuzenské vzťahy žiadateľa a navštevovanej osoby alebo nebohého, a jeden z nasledujúcich dokumentov:

 • písomné potvrdenie ruského liečebného zariadenia na hlavičkovom papieri (overené pečiatkou) o potrebe neodkladnej lekárskej starostlivosti, urgentnej hospitalizácie, urgentného vyšetrenia alebo o ťažkej chorobe navštevovanej osoby, vyžadujúcej stálu starostlivosť;
 • úmrtný list občana – blízkeho príbuzného žiadateľa;
 • medzinárodný telegram o smrti občana, overený zodpovednou osobou pošty.

Na udelenie súkromného víza do Ruska cudzí štátny príslušník musí predložiť:

 1. Pozvanie vybavené Ministerstvom vnútra Ruskej federácie (Ministerstvo vnútra Ruska) podľa žiadosti občana Ruskej federácie, cudzieho štátneho príslušníka, ktorý má povolenie na pobyt v Ruskej federácie, alebo právnickej osoby;

  alebo

  cudzieho štátneho príslušníka na meno Veľvyslanca Ruskej federácie v Slovenskej republike o udelenie súkromného víza za účelom akútnej liečby alebo v súvislosti s ťažkou chorobou alebo smrťou blízkeho príbuzného cudzieho štátneho príslušníka;

  Blízki príbuzní sú manžel, manželka, rodičia (aj adoptívni), deti (aj adoptované), manželia detí, bratia a sestry (vrátane nevlastných), starí rodičia, vnuci.

  Spolu so žiadosťou je nutné predložiť doklady, potvrdzujúce blízke príbuzenské vzťahy žiadateľa a navštevovanej osoby alebo nebohého, a jeden z nasledujúcich dokumentov:

  • písomné potvrdenie ruského liečebného zariadenia na hlavičkovom papieri (overené pečiatkou) o potrebe neodkladnej lekárskej starostlivosti, urgentnej hospitalizácie, urgentného vyšetrenia alebo o ťažkej chorobe navštevovanej osoby, vyžadujúcej stálu starostlivosť;
  • úmrtný list občana – blízkeho príbuzného žiadateľa;
  • medzinárodný telegram o smrti občana, overený zodpovednou osobou pošty.

  alebo

  štátneho príslušníka Európskej únie, ktorý má platný pobyt v Ruskej federácie a pozývajúci blízkych príbuzných – manžela/manželku, detí, rodičov, starých rodičov, vnukov.

  Notársky overenú písomnú žiadosť štátneho príslušníka Európskej únie je nutne doložiť dokladmi, ktoré potvrdzujú blízke príbuzenské vzťahy žiadateľa a pozývajúcej osoby. Zákonnosť pobytu pozývajúcej osoby je nutne potvrdiť k žiadosti priloženými kópiami dokladov, ktoré objasňujú jeho status ako sú povolenie na pobyt, povolenie na prechodný pobyt, študijné alebo pracovné vízum.

 2. Pas cudzieho štátneho príslušníka, v ktorom sú minimálne 2 čisté strany pre víza, platný po dobu najmenej 6 mesiacov po skončení platností víza;
 3. Vízový dotazník, vyplnený na stránke visa.kdmid.ru, vytlačený a podpísaný žiadateľom osobne;
 4. Doklad o zdravotnom poistení s minimálnym poistným krytím 30 000 eur alebo ekvivalent tejto sumy v inej mene, platné na území Ruskej federácie počas celej doby platnosti víza, s výnimkou prípadov, založených na reciprocite. Doklad môže byť vyhotovený v anglickom alebo ruskom jazyku.
 5. Farebnú fotografiu 3,5×4,5 cm na svetlom pozadí s jasným zobrazením tvare v čelnom pohľade, bez okuliarov s tmavými sklami a bez pokrývky hlavy (s výnimkou občanov, ktoré sú z dôvodu svojej národnosti alebo náboženskej príslušnosti zobrazení s pokrývkou hlavy na fotografii v pase).

Upozornenie: Ruský konzulárny úrad si vyhradzuje právo požadovať predloženie dodatočných dokladov, potrebných pre udelenie víza, pozvať na pohovor alebo predĺžiť lehotu na vyhotovenie víza

Ak žiadateľ nie je štátnym príslušníkom krajiny, v ktorej žiada o udelenie víza, je nutne dodatočne predložiť.

Povolenie na nepretržitý pobyt v krajine na dobu viac ako 90 dní pre občanov nasledujúcich štátov: Albánsko, Bangladéš, Vietnam, Egypt, India, Írsko, Macedónsko, Mexiko, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

V závislosti od národnej legislatívy dokladom, potvrdzujúcim nepretržitý pobyt v krajine viac ako 90 dní môže byť študijné alebo pracovné vízum, pracovné povolenie, povolenie na prechodný pobyt, povolenie na pobyt.

Trvalý pobyt v krajine alebo iný analogický doklad sa dodatočne vyžaduje pre občanov nasledujúcich krajín: Alžírsko, Angola, Afganistan, Gruzínsko, Irak, Čína, KĽDR, Líbya, Nepál, Nigéria, Pakistan, Rwanda, Sýria, Somálsko, Čad, Srí Lanka, Etiópia.

Pre občanov Slovenska a Európskej únie

Všetky poplatky môžu byť uhradené výlučne BANKOVOU KARTOU (hotovosť sa neakceptuje).

Lehota preskúmania* Konzulárny poplatok** Servisný poplatok
(vrátane DPH)
4-20 pracovných dní 35€ 25€
1-3 pracovných dní 70€ 25€ + 15€

Upozornenie!

*Uvedené lehoty sú len orientačné. Začiatok lehoty – nasledujúci pracovný deň konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej republike po predložení dokladov vo vízovom centre.

Vízové centrum nemôže zaručiť, že doklady budú hotové do určitého termínu.

Väčšina žiadosti sa spravidla preskúmavajú do 10 pracovných dní, začínajúc nasledujúcim pracovným dňom konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej republike po predložení dokladov vo vízovom centre.

**Ak žiadateľ nie je občanom Slovenska alebo Európskej únie, výška konzulárneho poplatku sa počíta v zmysle Sadzobníka konzulárnych poplatkov za udelenie víz, stanoveným Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike.

Ak medzinárodnou zmluvou Ruskej federácie a krajiny, občanom ktorej je žiadateľ, určená iná lehota preskúmania žiadosti o udelenie víza a iné výšky konzulárnych poplatkov, alebo stanovené odmietnutie ich úhrady, voči žiadosti o víza takého občana sa používajú lehota preskúmania a výšky konzulárnych poplatkov, stanovené medzinárodnou zmluvou.

Prenesenie alebo obnovenie víza bez ohľadu na občianstvo

Konzulárny poplatok Servisný poplatok
(vrátane DPH)
30€ 25€

Vyplnenie dotazníka o ruské vízum

Dotazník o ruské vízum sa vypĺňa len v elektronickej podobe a len cez webovú stránku Konzulárneho úradu Ministerstva zahraničných veci Ruska: https://visa.kdmid.ru.

Na vašu žiadosť môžeme vyplniť dotazník pre vás priamo vo vízovom centre počas podania dokladov.

Toto je platená dodatočná služba, cena je 6€ za každú stránku dotazníka.

Pre každého žiadateľa sa vypĺňa osobitný dotazník.

V ruskom vízovom centre v Bratislave môžete využiť ďalšie dodatočné platené služby:

Zakúpenie hore uvedených služieb nemá vplyv na postup preskúmania žiadosti o udelenie víza a nezaručuje pridelenie víza.

Ceny dodatočných služieb sa účtujú dodatočné k servisnému poplatku.

Všetky hore uvedené služby sa poskytujú len na vašu žiadosť.

Prosím, prečítajte všetky podmienky poskytovania týchto služieb pred ich objednaním.