Humanitárne vízum

Humanitárne vízum sa udeľuje občanom Slovenska, Európskej únie a iných krajín, ktoré vstupujú na územie Ruskej federácie za účelom uskutočnenia vedeckých, kultúrnych, spoločensko-politických, športových alebo náboženských kontaktov, putovania, charitatívnej činnosti alebo doručenia humanitárnej pomoci.

Základom pre udelenie humanitárneho víza je pozvanie, vybavené Ministerstvom vnútra Ruskej federácie (Ministerstvo vnútra Ruska) alebo Ministerstvom zahraničných veci (MZV Ruska) na základe žiadosti pozývajúcej organizácie alebo Písomná žiadosť pozývajúcej organizácie.

Humanitárne vízum môže byť jednovstupové alebo dvojvstupové na obdobie do 3 mesiacov alebo viacvstupové na obdobie do 1 roka.

Viacvstupové vízum na základe žiadosti pozývajúcej organizácie sa udeľuje na 1 rok za podmienkou, že predtým žiadateľovi už bolo udelené ruské vízum, použité za predchádzajúce 12 mesiacov.

Štátnym príslušníkom Slovenska a Európskej únie na základe žiadosti pozývajúcej organizácie môže byť udelené humanitárne vízum na obdobie od 2 do 5 rokov za podmienkou, že predtým už im bolo udelené viacvstupové ruské vízum dobou platnosti 1 rok, použitá za predchádzajúce 12 mesiacov.

Celková doba pobytu cudzieho štátneho príslušníka v Ruskej federácie na základe viacvstupového obchodného víza nesmie prevyšovať 90 dní v priebehu každého obdobia, trvajúceho 180 dní.

Na udelenie humanitárneho víza musíte predlžiť nasledujúce dokumenty:

 1. Pozvanie, vybavené Ministerstvom vnútra Ruskej federácie (Ministerstvo vnútra Ruska) alebo Ministerstvom zahraničných veci (MZV Ruska) na základe žiadosti pozývajúcej organizácie alebo ;

  Písomná žiadosť pozývajúcej organizácie – pozvanie ruskej organizácie, adresované na konzulárny úrad Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike so žiadosťou o udelenie humanitárneho víza cudziemu štátnemu príslušníkovi za ďalšími účelmi: „vedecko-technické vzťahy“, „kultúrne vzťahy“, „spoločensko-politický“, „športové vzťahy“, „náboženské správy“, „putovanie“, „charitatívna pomoc“, „mládežnícke vzťahy“. Udelenie humanitárneho víza na základe žiadosti vzdelávacej organizácie je možné len pre štátnych príslušníkov Slovenska, krajín Európskej únie a iných krajín, s ktorými Ruská federácia má medzinárodné dohody o zjednodušení vízového režimu, ktoré umožňujú túto formu pozvania.

  Tento dokument musí byť vyhotovený na hlavičkovom papieri v uvedeným všetkých náležitostí pozývajúcej organizácie a musí obsahovať nasledujúce údaje:

  pre pozývanú osobu: meno, priezvisko, meno po otcovi (ak ho osoba má), dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, číslo dokladu, potvrdzujúceho osobu, dobu a účel cesty, počet vstupov, plán cesty;

  pre vzdelávaciu organizáciu: celý názov právnickej osoby, sídlo, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, meno o pozícia osoby, ktorá podpísala žiadosť, pečiatka organizácie (ak ju organizácia má).

 2. Cestovný pas, v ktorom sú minimálne 2 čisté strany pre víza, platný po dobu najmenej 6 mesiacov po skončení platností víza;
 3. Vízový dotazník, vyplnený na stránke visa.kdmid.ru, vytlačený a podpísaný žiadateľom osobne;
 4. Farebnú fotografiu 3,5×4,5 cm na svetlom pozadí s jasným zobrazením tvare v čelnom pohľade, bez okuliarov s tmavými sklami a bez pokrývky hlavy (s výnimkou občanov, ktoré sú z dôvodu svojej národnosti alebo náboženskej príslušnosti zobrazení s pokrývkou hlavy na fotografii v pase). Vo vízovom centre sa môžete odfotografovať pre vízum (dodatočná služba);
 5. Doklad o zdravotnom poistení s minimálnym poistným krytím 30 000 eur alebo ekvivalent tejto sumy v inej mene, platné na území Ruskej federácie počas celej doby platnosti víza, s výnimkou prípadov, založených na reciprocite. Doklad môže byť vyhotovený v anglickom alebo ruskom jazyku.

Upozornenie! Konzulárny úrad si vyhradzuje právo požadovať predloženie dodatočných dokladov, potrebných pre udelenie víza, pozvať na pohovor alebo predĺžiť lehotu na vyhotovenie víza

Upozornenie! Ak nie ste občanom Slovenskej republiky, musíte dodatočne predložiť:

 1. Povolenie na nepretržitý pobyt na Slovensku na dobu viac ako 90 dní pre občanov nasledujúcich štátov: Albánsko, Bangladéš, Vietnam, Egypt, India, Írsko, Macedónsko, Mexiko, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.
 2. Trvalý pobyt na Slovensku alebo iný analogický doklad pre občanov nasledujúcich štátov: Alžírsko, Angola, Afganistan, Gruzínsko, Irak, Čína, KĽDR, Líbya, Nepál, Nigéria, Pakistan, Rwanda, Sýria, Somálsko, Čad, Srí Lanka, Etiópia.

Pre občanov Slovenska a Európskej únie

Všetky poplatky môžu byť uhradené výlučne BANKOVOU KARTOU (hotovosť sa neakceptuje).

Lehota preskúmania* Konzulárny poplatok** Servisný poplatok
(vrátane DPH)
4—20 pracovných dní 35€ 25€
1—3 pracovných dni 70€ 25€ + 15€

Upozornenie!

*Uvedené lehoty sú len orientačné. Začiatok lehoty – nasledujúci pracovný deň konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej republike po predložení dokladov vo vízovom centre.

Vízové centrum nemôže zaručiť, že doklady budú hotové do určitého termínu.

Väčšina žiadosti sa spravidla preskúmavajú do 10 pracovných dní, začínajúc nasledujúcim pracovným dňom konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej republike po predložení dokladov vo vízovom centre.

**Ak žiadateľ nie je občanom Slovenska alebo Európskej únie, výška konzulárneho poplatku sa počíta v zmysle Sadzobníka konzulárnych poplatkov za udelenie víz, stanoveným Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike.

Ak medzinárodnou zmluvou Ruskej federácie a krajiny, občanom ktorej je žiadateľ, určená iná lehota preskúmania žiadosti o udelenie víza a iné výšky konzulárnych poplatkov, alebo stanovené odmietnutie ich úhrady, voči žiadosti o víza takého občana sa používajú lehota preskúmania a výšky konzulárnych poplatkov, stanovené medzinárodnou zmluvou.

Prenesenie alebo obnovenie víza bez ohľadu na občianstvo

Konzulárny poplatok Servisný poplatok
(vrátane DPH)
30€ 25€

Vyplnenie dotazníka o ruské vízum

Dotazník o ruské vízum sa vypĺňa len v elektronickej podobe a len cez webovú stránku Konzulárneho úradu Ministerstva zahraničných veci Ruska: https://visa.kdmid.ru.

Na vašu žiadosť môžeme vyplniť dotazník pre vás priamo vo vízovom centre počas podania dokladov.

Toto je platená dodatočná služba, cena je 6€ za každú stránku dotazníka.

Pre každého žiadateľa sa vypĺňa osobitný dotazník.

V ruskom vízovom centre v Bratislave môžete využiť ďalšie dodatočné platené služby:

Zakúpenie hore uvedených služieb nemá vplyv na postup preskúmania žiadosti o udelenie víza a nezaručuje pridelenie víza.

Ceny dodatočných služieb sa účtujú dodatočné k servisnému poplatku.

Všetky hore uvedené služby sa poskytujú len na vašu žiadosť.

Prosím, prečítajte všetky podmienky poskytovania týchto služieb pred ich objednaním.