Bežné súkromné vízum pre blízkych príbuzných štátnych príslušníkov Ruskej federácie

Cudziemu štátnemu príslušníkovi, ktorý je blízkym príbuzným občana Ruskej federácie môže byť udelené bežné súkromné vízum na dobu do jedného roka s povolenou dobou pobytu počas celej doby platnosti víza.

Blízkymi príbuznými sú:

 • manžel (manželka);
 • rodičia (adoptívni rodičia);
 • deti (adoptované deti);
 • manžel/manželka detí;
 • bratia a sestry (vrátane nevlastných);
 • starí rodičia;
 • vnuci.

Nemôžu žiadať o udelenie víza pre blízkych príbuzných:

 • spolubývajúci, ktorí nemajú oficiálne zaregistrované manželstvo;
 • deti manžela – cudzieho štátneho príslušníka z prechádzajúceho manželstva, ktoré nie sú členmi rodiny žiadateľa – ruského občana.

Tieto cudzie štátni príslušníci majú právo žiadať o víza iného druhu v súlade s účelom návštevy.

Upozornenie:

Ak cudzí štátni príslušníci, ktorí sú blízkymi príbuznými občana Ruskej federácie, majú ruské občianstvo, musia vstupovať na územie Ruskej federácie na základe svojich ruských cestovných pasov. Občania Ruskej federácie nesmú žiadať o ruské vízum k cudzím pasom.

Na udelenie bežného súkromného víza pre blízkych príbuzných občana Ruskej federácie cudzí štátny príslušník musí predložiť:

 1. Žiadosť občana Ruskej federácie o vstup do Ruskej federácie jeho blízkeho príbuzného, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, vyhotovené v písomnej forme na meno vedúceho ruského diplomatického zastúpenia alebo konzulárneho úradu a obsahujúce nasledujúce údaje:

  • priezvisko, meno, meno po otcovi (ak ho žiadateľ má);
  • dátum narodenia;
  • štátna príslušnosť;
  • pohlavie;
  • číslo pasu;
  • adresa pobytu v Ruskej federácie (v prípade ak občan býva na území Ruskej federácie) a adresu faktického bydliska.

  • priezvisko, meno (mená), meno po otcovi (ak ho má) (napísané latinskými písmenami v súlade so strojovo čitateľným riadkom v pase a cyrilikou v súlade v pravidlami prepisu);
  • dátum narodenia;
  • štátna príslušnosť;
  • pohlavie;
  • číslo pasu;
  • druh víza (viacvstupové);
  • účel cesty (návšteva rodiny);
  • požadovaná doba vstupu (napríklad, od 06.10.2021 do 05.10.2022);
  • miesto predpokladaného pobytu osoby, ktorá žiada o vízum a mesta, ktoré osoba plánuje navštíviť.

  Upozornenie:

  V prípade, že občan Ruskej federácie sa nachádza mimo územia Ruskej federácie, žiadosť sa podpisuje občanom Ruskej federácie osobne v ruskom konzulárnom úrade alebo v oficiálnom ruskom vízovom centre. V prípade, že sa občan nachádza v Ruskej federácie, žiadosť musí byť podpísaná občanom Ruskej federácie s notárskym overením podpisu na dokumente. Overenie podpisu na žiadosti cudzím notárom sa neakceptuje.

  Za neplnoletého občana Ruska, ktorý pozýva svojho otca alebo matku, ktorí sú cudzími štátnymi príslušníkmi, žiadosť vyplní a podpisuje jeho druhý rodič alebo zákonný zástupca.

  Za neplnoletého (alebo práceneschopného) občana Ruska, pozývajúceho svojho blízkeho príbuzného, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, žiadosť vyplní a podpisuje jeho rodič (zákonný zástupca).

  Vzor žiadosti pre vybavenie vo vízovom centre

 2. Platný cestovný pas občana Ruskej federácie a jeho kópia (strana s fotografiou a osobnými údajmi) pre občanov Ruskej federácie, ktorí podpisujú žiadosť v ruskom konzulárnom úrade alebo oficiálnom ruskom vízovom centre,

  alebo

  kópia „vnútorného“ pasu občana Ruskej federácie pre občanov Ruska, ktorí overujú žiadosť u notára v Ruskej federácii.

 3. Doklady, ktoré potvrdzujú príbuzenské vzťahy s cudzím štátnym príslušníkom:

  • pre manžela/manželku: sobášny list ruského vzoru (alebo dokument cudzieho štátu, potvrdzujúci uzavretie manželstva);
  • pre detí alebo rodičov: rodný list ruského vzoru (alebo dokument z cudzieho štátu, obsahujúci údaje o mene dieťaťa, dátume a mieste jeho narodenia a o rodičoch);
  • pre súrodencov: rodné listy ruského vzoru (alebo analogické dokumenty z cudzieho štátu, obsahujúce údaje o mene dieťaťa, dátume a mieste jeho narodenia a o rodičoch) občana Ruskej federácie a cudzieho štátneho príslušníka, potvrdzujúce že oni majú spoločného rodiča alebo rodičov;
  • pre starých rodičov alebo vnukov: rodné listy ruského vzoru (alebo analogické dokumenty z cudzieho štátu, obsahujúce údaje o mene dieťaťa, dátume a mieste jeho narodenia a o rodičoch) občana Ruskej federácie a cudzieho štátneho príslušníka, a jeho syna alebo dcéry alebo jeho otca alebo matky, potvrdzujúce príbuzenské vzťahy v priamej vzostupnej alebo zostupnej línii;
  • pre manželov detí: rodný list ruského vzoru (alebo analogický dokument z cudzieho štátu, obsahujúci údaje o mene dieťaťa, dátume a mieste jeho narodenia a o rodičoch) syna alebo dcéry občana Ruskej federácie a sobášny list ruského vzoru (alebo dokument z cudzieho štátu, potvrdzujúci uzavretie manželstva) medzi synom alebo dcérou občana Ruskej federácie a cudzím štátnym príslušníkom.

  Upozornenie:

  V prípade, ak sa meno a priezvisko občana Ruskej federácie odlišujú v ruskom a cudzom pase (alebo v doklade o pobyte), musí byť predložený cudzí doklad s uvedením predchádzajúceho priezviska alebo mena.

  Ak sa spolu predkladajú doklady na udelenie víza pre manžela/manželku a detí občana Ruskej federácie, namiesto sobášneho lista a rodných listov môže byť predložený výpis zo zoznamu matričného úradu cudzieho štátu voči občanovi Ruskej federácie, obsahujúci údaje aj o manželovi/manželke, aj o deťoch.

  V prípade, ak občan Ruskej federácie žiada o udelenie víza v ruskom konzulárnom úrade alebo oficiálnom ruskom vízovom centre, musí predložiť originály alebo notársky overené kópie dokladov, potvrdzujúcich príbuzenský vzťah s cudzím štátnym príslušníkom. Z originálov alebo notársky overených kópií sa vyhotovujú kópie, originály alebo notársky overené kópie sa vrátia občanovi Ruskej federácie.

  Ak občan Ruskej federácie vybavuje žiadosť cez notára v Ruskej federácie, žiadateľ predkladá na ruskom konzulárnom úrade alebo v oficiálnom ruskom vízovom centre notársky overené v Ruskej federácii kópie dokladov o príbuzenských vzťahoch (alebo kópie, overené na konzulárnom úrade Ruskej federácie v cudzom štáte, alebo originály cudzích dokladov, apostilované a úradne preložené), ktoré potvrdzujú príbuzenské vzťahy občana Ruskej federácie s cudzím štátnym príslušníkom. Z notársky overených kópií sa vyhotovujú kópie, notársky overené kópie sa vracajú žiadateľovi.

  Cudzie doklady o príbuzenských vzťahoch musia byť overené apostilou, ktorá overuje správnosť podpisu úradnej osoby, ktorá vydala doklad. Cudzie doklady, vyhotovené v cudzom jazyku, musia byť preložené do ruského jazyka úradným prekladateľom, čí podpis musí byť overený ruskou konzulárnou úradnou osobou alebo notárom.

 4. Pas cudzieho štátneho príslušníka, v ktorom sú minimálne 2 voľné strany pre víza, platný 6 mesiacov po vypršaní platnosti víza.
 5. Vízový dotazník, vyplnený na stránke visa.kdmid.ru, vytlačený a podpísaný žiadateľom osobne;
 6. Doklad o zdravotnom poistení s minimálnym poistným krytím 30 000 eur alebo ekvivalent tejto sumy v inej mene, platné počas celého predpokladaného pobytu na území Ruskej federácie (pre občanov Rakúska, Belgicka, Bulharska, Maďarska, Grécka, Dánska, Izraela, Írska, Islandu, Španielska, Talianska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Luxemburska, Malty, Holandska, Nórska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, SRN, Fínska, Francúzska, Česka, Švédska, Švajčiarska, Estónska).
 7. Farebná fotografia 3,5×4,5 cm na svetlom pozadí s jasným zobrazením tvare v čelnom pohľade, bez okuliarov s tmavými sklami a bez pokrývky hlavy (s výnimkou občanov, ktoré sú z dôvodu svojej národnosti alebo náboženskej príslušnosti zobrazení s pokrývkou hlavy na fotografii v pase).
 8. Certifikát, potvrdzujúci, že žiadateľ nie je infikovaný HIV. Certifikát sa predkladá v origináli a musí byť vydaný nie skôr ako 3 mesiace do dátumu predpokladaného vstupu na územie Ruskej federácie. Žiadosť o predložení certifikátu sa nevzťahuje na manželov/manželky, detí a rodičov občanov Ruskej federácie, ktorí stále bývajú na území Ruskej federácie.

Upozornenie: Ruský konzulárny úrad si vyhradzuje právo požadovať predloženie dodatočných dokladov, potrebných pre udelenie víza, pozvať na pohovor alebo predĺžiť lehotu na vyhotovenie víza.

Ak žiadateľ nie je štátnym príslušníkom krajiny, v ktorej žiada o udelenie víza, je nutne dodatočne predložiť.

Povolenie na nepretržitý pobyt v krajine na dobu viac ako 90 dní pre občanov nasledujúcich štátov: Albánsko, Bangladéš, Vietnam, Egypt, India, Írsko, Macedónsko, Mexiko, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

V závislosti od národnej legislatívy dokladom, potvrdzujúcim nepretržitý pobyt v krajine viac ako 90 dní môže byť študijné alebo pracovné vízum, pracovné povolenie, povolenie na prechodný pobyt, povolenie na pobyt.

Trvalý pobyt v krajine alebo iný analogický doklad sa dodatočne vyžaduje pre občanov nasledujúcich krajín: Alžírsko, Angola, Afganistan, Gruzínsko, Irak, Čína, KĽDR, Líbya, Nepál, Nigéria, Pakistan, Rwanda, Sýria, Somálsko, Čad, Srí Lanka, Etiópia.

Pre občanov Slovenska a Európskej únie

Všetky poplatky môžu byť uhradené výlučne BANKOVOU KARTOU (hotovosť sa neakceptuje).

Lehota preskúmania Konzulárny poplatok Servisný poplatok
(vrátane DPH)
10—30 pracovných dní 35€ 25€

Pre žiadateľov, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi krajín EÚ, a tiež pre osoby, ktoré nemajú štátnu príslušnosť, sa akceptujú tarify, stanovené Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku.

Upozornenie!

Prosíme, pred požiadaním o prenos alebo obnovenie víza konzultujte s operátorom call-centra postup, zoznam dokladov a tiež lehotu preskúmania.

V prípade, ak o udelenie víza žiada občan štátu, s ktorým Ruská federácia má uzavretú medzinárodnú dohodu, v ktorej sú stanovené výšky poplatkov za udelenie víza alebo stanovené odstúpenie od ich vyberania, platia ustanovenia príslušnej zmluvy.

Ceny a doby udelenia víz občanom iných krajín a osobám bez štátnej príslušnosti sa počítajú podľa „Tarify poplatkov za uskutočnenie konzulárnych úkonov, vymáhaných konzulárnymi úradmi Ruskej federácie“.

Lehoty preskúmania sa počítajú odo dňa prijatia dokladov na konzulárnom úrade. V osobitných prípadoch podľa rozhodnutia konzulárneho úradu doba preskúmania môže byť predĺžená alebo skrátená.

Prenesenie alebo obnovenie víza bez ohľadu na občianstvo

Konzulárny poplatok Servisný poplatok
(vrátane DPH)
30€ 25€

Vyplnenie dotazníka o ruské vízum

Dotazník o ruské vízum sa vypĺňa len v elektronickej podobe a len cez webovú stránku Konzulárneho úradu Ministerstva zahraničných veci Ruska: https://visa.kdmid.ru.

Na vašu žiadosť môžeme vyplniť dotazník pre vás priamo vo vízovom centre počas podania dokladov.

Toto je platená dodatočná služba, cena je 6€ za každú stránku dotazníka.

Pre každého žiadateľa sa vypĺňa osobitný dotazník.

V ruskom vízovom centre v Bratislave môžete využiť ďalšie dodatočné platené služby:

Zakúpenie hore uvedených služieb nemá vplyv na postup preskúmania žiadosti o udelenie víza a nezaručuje pridelenie víza.

Ceny dodatočných služieb sa účtujú dodatočné k servisnému poplatku.

Všetky hore uvedené služby sa poskytujú len na vašu žiadosť.

Prosím, prečítajte všetky podmienky poskytovania týchto služieb pred ich objednaním.