Obchodné vízum

Obchodné vízum sa udeľuje občanom Slovenska a iných krajín, ktorí vstupujú do Ruskej federácie s pracovným zámerom.

Obchodné vízum sa vydáva na základe pozvania, vyhotoveného Ministerstvom vnútra Ruskej federácie (Ministerstvo vnútra Ruska), alebo Ministerstvom zahraničných veci Ruskej federácie (MZV Ruska), alebo na základe písomnej žiadosti organizácie.

Bežné obchodné vízum môže byť jednovstupové alebo dvojvstupové s dobou platnosti do 3 mesiacov alebo viacvstupové s dobou platnosti do 1 roka.

Pobyt občana cudzieho štátu na území Ruskej federácie na základe viacvstupového obchodného víza nemôže prevyšovať 90 dní v priebehu každého obdobia, trvajúceho 180 dní.

Na udelenie obchodného víza potrebujete nasledujúce doklady:

 1. Pozvanie, vyhotovené Ministerstvom vnútra Ruskej federácie (Ministerstvo vnútra Ruska), alebo Ministerstvom zahraničných veci Ruskej federácie и (MZV Ruska), alebo na základe ;

  Písomná žiadosť organizácie – žiadosť ruskej organizácie v ľubovoľnej forme, adresovaná konzulárnemu oddelenia Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike o udelenie víza cudziemu občanovi. Udelenie obchodného víza na základe písomnej žiadosti organizácie je možné len občanom Slovenska, krajín Európskej únie a iných krajín, s ktorými Ruská federácia má uzavreté medzinárodné dohody o zjednodušení vízového režimu, ktoré stanovujú takú formu pozvania.

  Tento dokument musí byť vyhotovený na hlavičkovom papieri s uvedením údajov pozývajúcej organizácie a tiež obsahovať nasledujúce údaje:

  pre pozývanú osobu:

  meno, priezvisko, meno po otcovi (ak ho osoba má), dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, číslo dokladu, potvrdzujúceho osobu, dobu a účel cesty, počet vstupov, plán cesty;

  pre pozývajúcu právnickú osobu:

  celý názov právnickej osoby, sídlo, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, meno o pozícia osoby, ktorá podpísala žiadosť, pečiatka organizácie (ak ju organizácia má).

 2. Cestovný pas, v ktorom sú minimálne 2 čisté strany pre víza, platný po dobu najmenej 6 mesiacov po skončení platností víza;
 3. Vízový dotazník, vyplnený na stránke visa.kdmid.ru, vytlačený a podpísaný žiadateľom osobne;
 4. Farebnú fotografiu 3,5×4,5 cm na svetlom pozadí s jasným zobrazením tvare v čelnom pohľade, bez okuliarov s tmavými sklami a bez pokrývky hlavy (s výnimkou občanov, ktoré sú z dôvodu svojej národnosti alebo náboženskej príslušnosti zobrazení s pokrývkou hlavy na fotografii v pase). Vo vízovom centre sa môžete odfotografovať pre vízum (doplnková služba);
 5. Doklad o zdravotnom poistení s minimálnym poistným krytím 30 000 eur alebo ekvivalent tejto sumy v inej mene, platné na území Ruskej federácie počas celej doby platnosti víza, s výnimkou prípadov, založených na reciprocite. Doklad môže byť vyhotovený v anglickom alebo ruskom jazyku.

Upozornenie! Konzulárny úrad si vyhradzuje právo požadovať predloženie dodatočných dokladov, potrebných pre udelenie víza, pozvať na pohovor alebo predĺžiť lehotu na vyhotovenie víza.

Upozornenie! Ak nie ste občanom Slovenskej republiky, musíte dodatočne predložiť:

 1. Povolenie na nepretržitý pobyt na Slovensku na dobu viac ako 90 dní pre občanov nasledujúcich štátov: Albánsko, Bangladéš, Vietnam, Egypt, India, Írsko, Macedónsko, Mexiko, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.
 2. Trvalý pobyt na Slovensku alebo iný analogický doklad pre občanov nasledujúcich štátov: Alžírsko, Angola, Afganistan, Gruzínsko, Irak, Čína, KĽDR, Líbya, Nepál, Nigéria, Pakistan, Rwanda, Sýria, Somálsko, Čad, Srí Lanka, Etiópia.

Pre občanov Slovenska a Európskej únie

Všetky poplatky môžu byť uhradené výlučne BANKOVOU KARTOU (hotovosť sa neakceptuje).

Lehota preskúmania* Konzulárny poplatok** Servisný poplatok
(vrátane DPH)
4—20 pracovných dní 35€ 25€
1—3 pracovných dni 70€ 25€ + 15€

Upozornenie!

*Uvedené lehoty sú len orientačné. Začiatok lehoty – nasledujúci pracovný deň konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej republike po predložení dokladov vo vízovom centre.

Vízové centrum nemôže zaručiť, že doklady budú hotové do určitého termínu.

Väčšina žiadosti sa spravidla preskúmavajú do 10 pracovných dní, začínajúc nasledujúcim pracovným dňom konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej republike po predložení dokladov vo vízovom centre.

**Ak žiadateľ nie je občanom Slovenska alebo Európskej únie, výška konzulárneho poplatku sa počíta v zmysle Sadzobníka konzulárnych poplatkov za udelenie víz, stanoveným Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike.

Ak medzinárodnou zmluvou Ruskej federácie a krajiny, občanom ktorej je žiadateľ, určená iná lehota preskúmania žiadosti o udelenie víza a iné výšky konzulárnych poplatkov, alebo stanovené odmietnutie ich úhrady, voči žiadosti o víza takého občana sa používajú lehota preskúmania a výšky konzulárnych poplatkov, stanovené medzinárodnou zmluvou.

Prenesenie alebo obnovenie víza bez ohľadu na občianstvo

Konzulárny poplatok Servisný poplatok
(vrátane DPH)
30€ 25€

Vyplnenie dotazníka o ruské vízum

Dotazník o ruské vízum sa vypĺňa len v elektronickej podobe a len cez webovú stránku Konzulárneho úradu Ministerstva zahraničných veci Ruska: https://visa.kdmid.ru.

Na vašu žiadosť môžeme vyplniť dotazník pre vás priamo vo vízovom centre počas podania dokladov.

Toto je platená dodatočná služba, cena je 6€ za každú stránku dotazníka.

Pre každého žiadateľa sa vypĺňa osobitný dotazník.

V ruskom vízovom centre v Bratislave môžete využiť ďalšie dodatočné platené služby:

Zakúpenie hore uvedených služieb nemá vplyv na postup preskúmania žiadosti o udelenie víza a nezaručuje pridelenie víza.

Ceny dodatočných služieb sa účtujú dodatočné k servisnému poplatku.

Všetky hore uvedené služby sa poskytujú len na vašu žiadosť.

Prosím, prečítajte všetky podmienky poskytovania týchto služieb pred ich objednaním.