Zásady poskytnutia služieb

Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike (ďalej len Veľvyslanectvo Ruska) uzavrelo dohodu so spoločnosťou Interlink Service, s.r.o. o poskytovaní služieb pre prijem a spracovanie žiadostí o víza do Ruska pre štátnych príslušníkov Slovenska a iných krajín, ktorí chcú navštíviť Rusko (ďalej len žiadatelia), a výdaj pasov po preskúmaní žiadostí o udelenie víza Veľvyslanectvom Ruska.

Interlink Service s.r.o. vymenovalo svoju dcérsku spoločnosť Interlink Service Slovakia s.r.o. (ďalej len Interlink Service Slovakia) poskytovateľom uvedených služieb na Slovensku.

Ruské vízové centrum na Slovensku je teda komplexom služieb pre prijem, spracovanie žiadostí o udelenie víza do Ruska a vrátenie hotových dokladov, ktoré v mene Veľvyslanectva Ruska poskytuje spoločnosť Interlink Service Slovakia.

Interlink Service Slovakia poskytuje služby a je zodpovedná len za vykonanie nasledujúcich úkonov:

  • prijať od žiadateľa pas, vyplnený vízový dotazník, sprievodné dokumenty (ďalej len dokumenty) a príslušný konzulárny poplatok;
  • doručiť dokumenty a previesť v mene žiadateľa konzulárny poplatok na Veľvyslanectvo Ruska;
  • po posudzovaní Veľvyslanectvom Ruska dokumentov prebrať na Veľvyslanectve Ruska pas žiadateľa a iné dokumenty a odovzdať tieto dokumenty späť žiadateľovi alebo jeho zástupcovi alebo poslať ich poštou či kuriérskou službou na adresu, uvedenú žiadateľom.

V určitých napriek hore popísanému postupu, Veľvyslanectvo Ruska môže poslať príslušné dokumenty priamo žiadateľovi.

Interlink Service Slovakia upozorňuje žiadateľov:

Úhrada konzulárneho poplatku žiadateľom automaticky neznamená udelenie víza žiadateľovi.

Rozhodnutie o udelení víza alebo o zamietnutí žiadosti je vo výlučnej kompetencii Veľvyslanectva Ruska.

Interlink Service Slovakia a jej zamestnanci nemajú žiadny vplyv na postup, lehotu a výsledok preskúmanie žiadosti.

Lehota preskúmania žiadosti o udelenie víza Veľvyslanectvom Ruska trvá 4-20 pracovných dní. V určitých prípadoch tento termín môže myť skrátený alebo predlžený. Počas trvania tejto doby pas žiadateľa sa bude nachádzať na Veľvyslanectve Ruska.

Veľvyslanectvo Ruska má právo požadovať od žiadateľa akékoľvek dodatočné dokumenty, pozvať žiadateľa na pohovor a tiež odmietnuť žiadosť o udelenie víza.

Nesprávne vyplnenie alebo falšovanie dokumentov o udelenie víza a tiež predloženie nie úplného balíka dokumentov môže spôsobiť odmietnutie Veľvyslanectvom Ruska žiadosti o udelenie víza.

V súlade v hore uvedeným, Interlink Service Slovakia a jej zamestnanci nemôžu za žiadnych okolností zaručiť, že vízum bude hotové do presného termínu ani udelenie víza žiadateľovi.

Bez ohľadu na výsledok preskúmania žiadosti o udelenie víza a tiež v prípadoch ak bude žiadosť odmietnutá/stiahnutá žiadateľom konzulárny a servisný poplatky, ktoré Interlink Service Slovakia od žiadateľa alebo jeho zástupcu dostane, nevracajú sa.

Interlink Service Slovakia nezodpovedá žiadateľovi za stratu dokladov žiadateľa, ku ktorej došlo v dôsledku nehody, protiprávneho konania tretích osôb, živelných pohrôm (prípadov vyššej moci) ako aj z iných dôvodov, ktoré Interlink Service Slovakia nemohlo predvídať a/alebo nemohlo ovplyvniť.

Právne povinnosti a zásady ochrany osobných údajov Interlink Service Slovakia s.r.o.

Interlink Service Slovakia s.r.o.

1. O Interlink Service Slovakia s.r.o.

Interlink Service Slovakia s.r.o. – slovenská spoločnosť, IČO 53 038 550, dcérska spoločnosť ruskej spoločnosti Interlink Service s.r.o. Interlink Service s.r.o. uzavrela dohodu s Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike (ďalej len Veľvyslanectvo Ruska) o poskytnutí služieb pre prijem a spracovanie žiadostí o udelenie víza na Slovensku v mene hore uvedeného diplomatického úradu. Interlink Service s.r.o. vymenovala Interlink Service Slovakia s.r.o. ako poskytovateľa týchto služieb na Slovensku.

Okrem prijatia a spracovania dokumentov o udelenie víza tiež môžeme vyplniť váš vízový dotazník, urobiť vám fotografiu, prijať a poslať dokumenty poštou alebo prostredníctvom kuriérskej služby, informovať vás cez SMS alebo email o tom, že váš pas už je hotový na prevzatie, a tiež poskytnúť vám doplnkové služby. Doplnkové služby vám môže poskytovať Interlink Service Slovakia s.r.o. alebo naše splnomocnené partneri. Služby si môžete objednať prostredníctvom našej webovej stránky a/alebo v našej kancelárii. Objednanie doplnkových služieb nie je nutné a poskytuje sa len na vaše požiadanie.

Kedy žiadate o vízum a/alebo objednávate doplnkové služby, zbierame, používame a spracúvame vaše osobné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť tieto služby.

Vaše doklady, ktoré obsahujú osobné údaje, budú spracované v súlade s požiadavkami Veľvyslanectva a budú zaslané na Veľvyslanectvo.

2. Aplikácia zásad ochrany a spracovania osobných údajov

Tieto zásady ochrany a spracovania osobných údajov (ďalej len Zásady ochrany osobných údajov alebo Zásady) sa aplikujú pre zisťovanie, použitie a spracovanie vašich osobných údajov. Zisťujeme, používame a spracúvame vaše osobné údaje, kedy používate naše služby ako zákazník alebo budúci zákazník. Zásady sa aplikujú k službám, poskytovaným nami v našich kanceláriách, prostredníctvom našej webovej stránky, call-centra, ak žiadate o služby prostredníctvom pošty alebo emailu.

3. Spracovanie osobných údajov

3.1 Predbežné rezervovanie termínu

Počas predbežného rezervovania termínu na našej webovej stránke musíte zadať svoje krstné meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo, dátum vydania a termín platnosti pasu, telefónne číslo a email. Ak vytvárate, meníte svoju rezerváciu, prichádzate za účelom podávania žiadosti o vízum alebo iným spôsobom žiadate o naše služby, spracúvame vaše hore uvedené osobné údaje, získané od vás.

Táto informácia nebude poskytnutá tretím osobám. Ale v súlade so zákonom za účelom vykonania našich povinností môžeme poskytnúť vaše údaje orgánom, činným v trestnom konaní alebo iným štátnym orgánom.

Informácie, ktoré ste predložili počas predbežného rezervovania, budú uschované do uvedeného dátumu návštevy centra a budú vymazané cez 30 dní po vydaní vám pasu po preskúmaní žiadosti Veľvyslanectvom alebo v prípade, ak sa nedostavíte alebo odmietnete prevziať dokumenty, – cez 30 dní po termíne, ktorý ste si zarezervovali pre podávanie žiadosti o vízum.

3.2 Podávanie, doručenie kuriérom a iné doplnkové služby

Počas podávania žiadosti v našom vízovom centre a/alebo objednávania doplnkových služieb (fotografické služby, SMS-oznámenie, poštové služby, doručenie kuriérom a iné doplnkové služby) poskytnete nám svoje osobné údaje: vaše krstné meno, priezvisko, číslo, dátum vydania, termín platnosti pasu, vašu fotografiu a kontaktné údaje: poštovú adresu, email, telefónne číslo.

Vami poskytnuté údaje budeme používať pre vykonanie povinností v súlade s vami objednanými službami: prijem a spracovanie dokumentov pre udelenie víza, informovanie o výsledkoch preskúmania online alebo obyčajného posudzovania vašich dokumentov, vrátenia vám dokumentov, oznámenie o tom, že váš pas je hotový na prevzatie, poskytnutie vám iných doplnkových služieb. Uvedené služby zahŕňajú posielanie vám informácií prostredníctvom emailu, SMS (ak ste túto službu objednali) alebo telefonické oznámenie ohľadom vašej žiadosti, poštové alebo kuriérske doručenie, iné doplnkové služby. Doručenie poštou/kuriérom, SMS-oznámenie a iné služby sa poskytujú tretími osobami a v prípade potreby zverejníme im vaše meno a kontaktné údaje, aby vám mohli poskytovať tieto služby. Účelom týchto úkonov spracovania osobných údajov je poskytnutie vám služieb, ktoré ste si u nás objednali.

Ak platíte online alebo bezhotovostným prevodom, tiež musíte poskytnúť svoje platobné údaje (napríklad, číslo karty a dobu platnosti) dodatočne k iným osobným údajom pre uskutočnenie platby. Tieto údaje, a to meno, adresu, email, IP-adresu zašleme dodávateľom platobných služieb za účelom získania vašej platby a vykonania objednávky.

Informácie, predložené vami za účelom podávania žiadosti o vízum, poštových služieb, doručenia kuriérom alebo poštového doručenia , bude uschovaná za účelom kontroly kvality poskytnutých služieb do 30 dní odo dňa poskytnutia služby. Táto informácia v súlade so zákonom môže byť zverejnená za účelom vykonania našich povinností orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym orgánom.

3.3 Kontaktné centrum a služba podpory zákazníkov

Interlink Service Slovakia môže používať rôzne formy podpory zákazníkov, aby vám pomôcť. Na to, aby sme vám mohli poskytnúť svoju pomoc, budeme spracúvať vaše osobné údaje, ktoré nám umožnia vás identifikovať. Môžete nás kontaktovať telefonicky alebo cez email a keď nás kontaktujete prostredníctvom týchto spôsobov, pomôžeme vám so žiadosťami, otázkami alebo reakciami ohľadom našich služieb.

Po vašej komunikácii s kontaktným centrom alebo so službou podpory, môžeme preskúmať obsah našej s vami komunikácie, napríklad, zápis rozhovoru alebo korešpondenciu ohľadom vašej žiadosti. Toto robíme za účelom kontroly kvality služieb, ktoré sme vám poskytli. Za týmto účelom sa môžu spracúvať vaše osobné údaje, ako vaše krstné meno, kontaktné údaje.

Informácie, ktoré ste poskytli za účelom podpory zákazníkov, budú uschované za účelom kontroly kvality služieb do 30 dní od dátumu vašej žiadosti.

Môžeme poskytnúť funkcie kontakt-centru a služby podpory zákazníkov cudzej organizácii. V tomto prípade vaše údaje budú spracované treťou osobou. Pre vykonanie našich povinností, v súlade so zákonom, môžeme poskytnúť vaše údaje orgánom, činným v trestnom konaní alebo iným štátnym orgánom.

4. Zverejnenie vašich osobných údajov

Nepoužívame vaše osobné údaje pre marketingové účely a neposkytujeme ich iným spoločnostiam pre tieto účely. Môžeme poskytovať vaše osobné údaje len nasledovnými spôsobmi:

- ak vami objednané doplnkové služby zahŕňajú služby poskytované treťou stranou, môžeme poskytnúť vaše osobné údaje tejto tretej strane;

- údaje môžu byť zverejnené aj pre našich postranných poskytovateľov služieb, ktoré vykonávajú operácie alebo pracujú v našom mene a podľa našich pokynov ako operátori údajov za účelmi, uvedenými v daných zásadách ochrany osobných údajov;

- ak to vyžaduje zákon, na základe rozhodnutia súdu alebo podľa žiadosti oprávneného orgánu.

V prípade, ak nám nebudete chcieť poskytnúť vaše osobné údaje, nemôžeme vám poskytnúť naše služby.

5. Vaše práva

Máte právo požiadať o prístup, opravenie, obmedzenie prístupu a odstránenie vašich osobných údajov, ktoré sú u nás uschované, a získať kópiu vašich osobných údajov v štruktúrovanom strojovo čitateľnom formáte. Žiadosti o spracovanie osobných údajov a žiadosť o prístup sa posielajú podľa kontaktných údajov, uvedených dole.

Taktiež máte právo namietať proti spracovaniu. Ak spracúvame vaše údaje zákonným spôsobom (ako je to uvedené hore), tiež máte právo namietať proti tomu. Toto právo môže byť v určitých situáciách obmedzené. Napríklad, kedy môžeme preukázať, že máme legitímny základ na spracovanie vašich osobných údajov.

Vaše osobne údaje potrebujeme výhradne pre poskytovanie vám služieb a dodržanie zákonných požiadaviek. Preto poskytnutie týchto údajov z vašej strany je nevyhnutné. Ak nám nepredložíte tieto údaje, nemôžeme vám poskytnúť naše služby: prijať od vás doklady na udelenie víza a poskytnúť doplnkové služby.

6. Zasielanie osobných údajov do iných krajín

V hore uvedených prípadoch môžeme zasielať vaše osobné údaje tretím osobám (domácim a/alebo cudzím) za účelom poskytovania vám objednaných služieb, Zasielanie osobných údajov sa uskutoční len v prípade, ak budú zabezpečené príslušne záruky, napríklad, prostredníctvom záväzných podnikových pravidiel, uzavretia štandardných zmluvných položiek EÚ alebo ak je prijímajúca strana certifikovaná v súlade s nariadeniami ochrany údajov EÚ-USA.

7. Zmeny a doplnenia týchto Zásad

Na našej webovej stránke vždy bude uvedená platná verzia Zásad ochrany osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžu byť zmenené alebo aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Ak nesúhlasíte s bežnou verziou alebo s akoukoľvek zmenenou alebo doplnenou podmienkou Zásad ochrany osobných údajov, musíte prestať používať naše služby.

8. Jurisdikcia a rozhodné právo

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa riadia a vykladajú v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a podliehajú Jurisdikcii súdov Slovenskej republiky.

9. Ako nás kontaktovať

Prosím kontaktujte nás, ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre o našej práci s osobnými údajmi alebo o daných Zásadách ochrany osobných údajov. Môžete kontaktovať nás online cez emailovú adresu data.protection@interlinkservice.world alebo poštou:

Data Protection Officer
Interlink Service Slovakia s.r.o.
Konventná 6, 811 03 Bratislava

V prípade nevyriešenia akýchkoľvek problémov na úrovni Interlink Service Slovakia s.r.o., máte tiež právo podať sťažnosť organom na ochranu osobných údajov. Príslušným orgánom na ochranu osobných údajov na Slovensku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Nadobúda účinnosť dňa 1. decembra 2021.
Posledná aktualizácia: 1. decembra 2021